Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo

Kjemiske og mikrobiologiske analysar av vatn, anten det er drikkevatn, badevatn eller avlaupsvatn er eit viktig fagfelt for verksemda. Her er ingen kundar for små eller for store. Anten du er ein privatperson som vil sjekke vasskvaliteten på hytta eller eigar av eit vassverk så er det berre å ta kontakt.